ESP 1. Kürdistan Konferansı Sonuç Bildirgesi

ESP 1. Kürdistan Konferansı’nda şu sonuçlara ulaşıldı:

Amed’in Serhildanı, Rojava’nın Devrimi, Gezi’nin İsyanı

1-İki ülke gerçekliğine dayanan partimizin Kürdistan’daki örgütlenmesi, halkımız arasındaki politik-örgütsel çalışmalarını ESP-Kürdistan adı altında sürdürür.

2-Devrimci-demokratik halk cumhuriyetleri birliğini program edinen partimiz, Kürt ulusal sorununun emekçi çözümünü savunur. Kürt ulusal varlığının ve ulusların tam hak eşitliğinin tanınması, Kürt ulusunun ayrı devlet kurma hakkının kabul edilmesi ve halk cumhuriyetlerinin gönüllü demokratik birliğinin sağlanması, Kürt ulusal kurtuluşunun toplumsal kurtuluşa kapı açması, emekçi çözümün muhtevasını meydana getirir. Partimizin politik eylemi Amed’de serhildanın ve Rojava’da devrimin Gezi isyanıyla köprüsünü kurar.

Dört Parçanın Birliği Güncel Bir Mesele

3-Bölgesel devrim yolundan Kürdistan’ın dört parçasının birliği sorunu gitgide güncellik kazanmıştır. Kürdistan’ın ulusal birliği hakkını savunan partimiz, Kürdistan’daki ESP örgütlenmesinde ezilen ulus sosyalistlerinin görüş açısından bakarak, hem Kürdistan’ın bütün parçalarında ulusal-demokratik ve sosyalist güçlerle hem de Kürdistan üzerinde egemenlik kurmuş uluslardan demokratik ve sosyalist güçlerle birlikler geliştirir.

4-Partimizin Türkiye-Kürdistan birleşik devrimi stratejisi, Kürdistan’ın tüm parçalarının kurtuluşu ve bölgesel devrim perspektifiyle buluşur. Öncelikle Kuzey’de üslenen ESP-Kürdistan bakışını Kürdistan’ın diğer parçalarına da yöneltir, devrimci mücadelesini Kürdistan’ın bütününde gerçekleştirmeyi perspektif edinir. Rojava’da devrimimizi savunurken şehit düşen Serkan Tosun yoldaşın yol göstericiliğine dikkat çeken partimiz, Kürdistan’ın tüm parçalarında politika yapar ve politik-örgütsel ilişkiler kurar.

Sosyalist Ve Enternasyonalist

5-ESP-Kürdistan, ezilen ulus sosyalistlerinin görüş açısından bakarak, devrimci var oluşunu ulusal-demokratik, sosyalist ve enternasyonalist karakterli görevlerin bileşkesiyle tanımlar. Dört parçalı Kürdistan’ın birliğinin sağlanması ve ulusal özgürlük statüsünün kazanılması ulusal-demokratik karakteri, bu statünün halk meclisleri formunda gerçekleştirilmesi ve sosyalizme geçişe basamak yapılması sosyalist karakteri, Kürdistan bütünündeki diğer devrimci güçlerle ortak kurtuluşa ve bölgesel devrime yönelinmesi ise enternasyonalist karakteri oluşturur.

6-Kürdistan’da politik mücadelesinin temelini Kürt ulusal özgürlüğünün devrimle kazanılması eksenine oturtan partimiz, Türk burjuva faşist sömürgeciliğine karşı bütün ulu-sal-demokratik taleplerin de kararlı savunuculuğunu yapar. Kürt ulusal özgürlük mücadelesini büyütmeye odaklanan sosyalist yurtseverler, Kürt ulusal demokratik hareketi saflarındaki ulusal dar görüşlülüğü ve orta sınıf politika tarzını eleştirir. Ayrıca, Türk ve Alevi nüfusun yaygın bulunduğu sınır kentlerinde görülen şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı ideolojik mücadele görevini de ihmal etmez.

Tam Hak Eşitliği Ve Gönüllü Federatif Birlik

7-ESP-Kürdistan, Kürt ulusal demokratik hareketinin burjuva-demokratik cumhuriyet çatısı altında özerkliğe dayalı birlik amacının ötesinde, devrimci-demokratik cumhuriyetlerin ulusların tam hak eşitliğine ve gönüllülüğe dayalı federatif birliğini amaçlar. Kürt ulusal demokratik hareketinin ütopik ve düzen içi “sosyalizm” anlayışından farklı olarak, sermaye ilişkilerine son verecek ve ulusal kurtuluşu toplumsal kurtuluşa yöneltecek devrimci sosyalizm anlayışını taşır. Partimiz, Kürt ulusu bünyesinde artmakta olan sınıfsal çelişki ve ayrışmaları görür, devrimci savaşımını Kürt proletaryasına ve yoksullarına dayandırır.

8-Demokratik özerkliği ulusal özgürlük yolunda bir ara evre ve demokratik kazanım olarak gören konferansımız, Kürt ulusal demokratik hareketinin başlatmakta olduğu özerklik inşasını selamlar. ESP-Kürdistan, politik eylemiyle ve pratik sorumluluğuyla, demokratik özerklik inşasında doğrudan yer alacağını ilan eder. Sosyalist yurtseverler, belediyelerde ve halk meclislerinde bu doğrultuda somut ve aktif rol üstlenir. Demokratik özerkliği hayata geçirme sürecinde Kürt işçilerinin ve yoksullarının sınıfsal katılım ve inisiyatif kanallarını oluşturmaya yönelir.

Müzakere Sürecinde Devrimci Tarafız

9-Partimiz, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ile sömürgeci-faşist devlet arasındaki görüşme ve müzakere sürecinin devrimci tarafıdır. Rejim krizinin derinleştiği, Kürt sorununun demokratik çözümünün kendini dayattığı ve bölgesel devrimci gelişmenin olgunlaştığı bugünkü koşullarda, ESP-Kürdistan, görüşme ve müzakere sürecinde ulusal-demokratik talepleri yükselterek müdahil olur ve muhtemel demokratik kazanımları faşist sömürgeciliğe karşı ulusal özgürlük devrimini örgütlemenin basamağı yapmayı hedefler.

Rojava Devrimi’ni Savunmak Görevimizdir

10-Kürdistan genelindeki her devrimci ve demokratik kazanımı sahiplenen ESP-Kürdistan, Rojava devrimimizi savunmayı başlıca bir politik görev kabul eder ve onu boğmaya kalkışan karşıdevrimci odaklarla mücadeleyi büyütür. Rojava’yı yalıtmak isteyen sömürgeci faşist Türk devletinin ördüğü duvara ve Barzani rejiminin kazdığı hendeğe karşı durduğu gibi, bilhassa Kuzey Kürdistan’ın sınır kentlerinde üslenen El-Nusra gericiliğini de mücadelesinin hedefi yapar.

11-ESP-Kürdistan, Türk burjuva devletinin Kürt ulusal özgürlük mücadelesini kıskaca alma hamleleri yaptığı ve karşıdevrimci saldırganlığına taban bulduğu sınır kentlerinde, şovenizme karşı mücadele özel görevini yüklenme perspektifiyle mevzilenir. Partimiz, söz konusu kentlerde şovenizmi yenilgiye uğratarak ve burayı Kürdistan ile Türkiye arasında demokratik bir köprüye dönüştürerek, sömürgeci faşizmin devrimimizi sınırlama girişimlerini boşa çıkarmayı ve ulusal özgürlüğü kazanma imkânlarını genişletmeyi amaçlar.

HDP’de Daha Fazla Sorumluluk Üstleneceğiz

12-BDP’nin bütün gövdesiyle HDP’ye katılmasını olumlayan merkezi parti görüşümüze bağlı olarak konferansımız, HDP’nin birleşik örgütlenmesinde daha fazla sorumluluk üstlenmeyi, HDK/HDP yapılarına daha etkin katılmayı, güçlerini buna uygun tarzda konumlandırmayı ve ortak eylemlere daha çok seferber etmeyi kararlaştırır. ESP-Kürdistan, HDK/HDP çalışması ve örgütlenmesinin Kürdistan’daki öznesi olarak konumlanır.

13-Konferansımız, politik-örgütsel çalışmalarını Kürdistanileşme yolundan geliştirmeyi sorunlaştırır. Kürdistan’a özgü, ulusal-demokratik taleplerle politika üretmekte derinleşir. ESP-Kürdistan, ulusal kimliğin kabulünden ulusal politik temsiliyete ve anadilde eğitime, Rojava’da duvar-hendek kuşatmasının kaldırılmasından Abdullah Öcalan’a ve tüm politik tutsaklara özgürlüğe kadar sömürge ulus gerçekliğinin bütün çelişkilerini öncü tarzda politik mücadele konusu yaparak ilerler.

‘Welatparezên Sosyalîst’

14-Kürdistanileşme yönelimi ESP-Kürdistan’a bağlı kadın, gençlik ve kamu emekçisi çalışmalarının isimlendirilmesinde de karşılık bulur. ESP’li sosyalist yurtseverler kendilerini “Welatparezên Sosyalîst” olarak niteler.

15-ESP-Kürdistan, Amed’de politik eylemine bağlı ideolojik odak olarak yükselmenin yanında, başta Wan olmak üzere Kuzey Kürdistan’ın içlerinde daha yaygın yerleşikleşerek çalışma alanlarını genişletme doğrultusunda somut adımlar atmaya yönelir.

16-Kürtçe öğrenmekte ısrar, ESP’li sosyalist yurtseverlerin başlıca bir görevidir. Günlük politik ajitasyon ve yayın dili olarak Kürtçenin kullanımına giderek ağırlık verilmesi yolundan yürünür.

17-ESP-Kürdistan, hem ideolojik odaklaşmanın ve politik ajitasyonun hem de Kürdistan içlerine açılmanın başlıca aracı olan Kürdistan ajitasyon yayınının kullanımında etkinlik, periyodunda düzen ve Kürdistanî içeriğinde gelişim için gerekli politik-örgütsel düzenlemeleri gündemine alır.

18-Kürdistan’ın sınır şeridinde politik-örgütsel çalışmanın dili, araç ve yöntemleri, ilgili kentlerdeki Türk ve Alevi nüfus yoğunluğunu dikkate alır. Buralarda Türk ve Alevi emekçilerle ilişkide merkezi ajitasyon yayınımız öncelikli yeri tutar. PSA derneği, kültür merkezi, üretici kooperatifi gibi araçlarla çalışmalarımızın kurumsallaşması hedeflenir. Konferansımız, özellikle seçimlerde yoğunlaştığımız alanlarda, seçim çalışmalarının ortaya çıkardığı örgütsel genişleme imkânlarını realize edebilecek bir politik-örgütsel inisiyatif sergileme gereğinin altını çizer.

Halkla Bütünleşmek Önceliğimiz

19-ESP-Kürdistan’ın güncel örgütsel gelişim stratejisinde kavranacak öncelikli halka kadrolaşmadır. Hızlı kadrolaşmak amacıyla belirlenen kentlerde liseli ve üniversiteli gençlik çalışmasına ağırlık verilir. Kadro adayının hem düzgün parti işleyişi dahilinde yeni görev ve sorumluluklar üstlenmesiyle hem de sistemli ideolojik-teorik-politik eğitimlerden geçmesiyle kadrolaşma hedefleri pratikleştirilir. Konferansımız, özellikle Kürdistanî kadrolara ve yönetici yedeklerine duyulan büyük ihtiyacın cevaplanmasının acili-yetini vurgular.

20-SKM, yüzünü kararlılıkla kadın kitlelerini örgütleme görevine döner. Öncelikle aydın özelliklere sahip kadınlara dayanarak, kamu emekçisi ve öğrenci genç kadınlar arasında kendini yeniden örgütlemeye yönelir. Yeni kadın kadrolar yetiştirmek, partimizin kadın devrimi anlayışı doğrultusunda, özel ve iradi bir görev kabul edilir. SKM bölge yürütmesinin işlev kazanması için gerekli örgütsel düzenlemeler yapılır. Parti örgütlerimizin kadınlar arasındaki çalışmanın sorun ve görevlerine ilgisiz kalışında ifadesini bulan erkek egemen dirençle hesaplaşma çizgisinde yürünür. Erkek atölyesi deneyiminin Amed’den diğer kentlere yayılması sağlanır.

21-Konferansımız gerek devlet politikasındaki gerekse halkımız ve partimiz saflarındaki homofobik ve transfobik yaklaşım çeşitlerine karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını belirtir.

22-Kürdistan çapında özerk gençlik örgütlenmesi perspektifiyle işlevsel olacak bir gençlik koordinasyonu kurulur. Kürdistan gençlik örgütlenmesinin, anadilde eğitim kampanyası türü bir politik yoğunlaşma eşliğinde, genel inşasına girişilir. Gençlik çalışmamızın başlıca hedef kitlesi liseli gençliktir. Hem iç Kürdistan’da hem de sınır kentlerinde belirlenmiş üniversitelere açılmanın somut adımları atılır.

23-Kamu emekçileri çalışmasında Kürdistan genelinde KEB koordinasyon kurulu örgütlenir. Edinilen sendikal mevziler, KEB çalışmasını büyütmek için bölge çapında hareketli olacak biçimde işlevlendirilir.

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi